สอบวัดความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่ 4 สอบวัดความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์
ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้อง 19401 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ตึก 19)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย