โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1วันที่ 25 มิถุนายน 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรร

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรร

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรร

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1วันที่ 22 มิถุนายน 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรร

Read more

การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการทำงานจริง ด้านการค้าชายแดนและการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการจัดการโลจ

Read more