ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจProfessor
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
+66841601033

ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ

วุฒิการศึกษา:

Postdoctroral in Technology, Operation & logistics Management , Universiti Utrara  Malasia : UUM

ปรด. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธม. (การจัดการโลจิสติกส์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศม. (เศรษฐศาสตร์ )   มหาวิทยาลัยเกริก

ศศบ. (สังคมศาสตร์)   สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)

สาขาที่ถนัด:
Economics Logitics and Supply chain  

Economics Evaluate Project and Planing

Logistics and Border trade

Research in Economics and logistics

Budgeting Project and planing 
E-mail: pichit.pra@lru.ac.th
Website: logis.manage.lru.ac.th/th/pichit_pra

รายวิชาที่สอน

หลักวิจัยทางธุรกิจ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Digital Supply chain Manegement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลงานวิชาการ

รายวิชาที่สอน

โซเชียลมีเดีย (Social Media)

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th