ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ

รองอธิการฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ

Professor
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
+66841601033

ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ

วุฒิการศึกษา:

Postdoctroral in Technology, Operation & logistics Management , Universiti Utrara  Malasia : UUM

ปรด. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธม. (การจัดการโลจิสติกส์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศม. (เศรษฐศาสตร์ )   มหาวิทยาลัยเกริก

ศศบ. (สังคมศาสตร์)   สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)

สาขาที่ถนัด:
Economics Logitics and Supply chain  

Economics Evaluate Project and Planing

Logistics and Border trade

Research in Economics and logistics

Budgeting Project and planing 
E-mail: pichit.pra@lru.ac.th
Website: logis.manage.lru.ac.th/th/pichit_pra

ผลงานวิชาการ

Publication

1.Adoption of Business Intelligence – Technological, Individual and Supply Chain Efficiency [pdf]
Pichit prapinit, Mustakim Melan and Nasir Abdul Jalil

2019 International Conference on Machine Learning, Big Data and Business Intelligence (MLBDBI)


2.The Economic Connectivity in Transportation and Tourism Supply Chain of Loei, Thailand-Laos PDR-Social Republic of Vietnam–Republic of China [pdf]
Pichit prapinit, Mustakim Melan

2018 Advances In Natural And Applied Sciences


3.Knowledge management of trade supply chain Thailand – Lao PDR. Vietnam and China to
enhance its competitiveness in the agricultural entrepreneurs Loei Uttaradit and Nan
 [pdf]
Pichit prapinit, Mustakim Melan

Journal of Social Science and Humanities, 2 (1): 08-13, 2019


4.Labor Market and Economic Wage in Thailand  [pdf]
Pichit prapinit, Mustakim Melan

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2019, 9(6), 653–663.

5.The Consumer Goods Supply Chain of Loei, Thailand-Laos, PDR- Socialist Republic of Vietnam- Republic of China[pdf]
Pichit prapinit, Mustakim Melan

International Journal of Marketing and Social Policy
Vol.1, No.1, 67-72, 2017, ISSN 2362-1044 (print) / 2579-2059 (online)

6.Labor Market and Economic Wage in Thailand  [pdf]
Pichit prapinit, Mustakim Melan

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(6), 653–663.

รายวิชาที่สอน

google classroom

mooc

โครงงานสำหรับการจัดการโลจิสติกส์

https://drive.google.com/file/d/1tACJNwpLLygplmEERLzaX7fqMO4sh_l7/view?usp=sharing

Data structure and Al

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mathematical theory

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

โซเชียลมีเดีย (Social Media)

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th