อาจารย์ประจำสาขาวิชา

บุคลากรประจำสาขา

Napal Uttayaratana

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

อ.ณปาล อุทยารัตน์

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาที่ถนัด:

Warehouse Management
Green Logistics Management

E-mail:
napal.utt@lru.ac.th
napal.utt@gmail.com

Website:  http://logis.manage.lru.ac.th/th/napal_utt/

ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ

วุฒิการศึกษา:

Postdoctroral in Technology, Operation & logistics Management , Universiti Utrara  Malasia : UUM

ปรด. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธม. (การจัดการโลจิสติกส์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศม. (เศรษฐศาสตร์ )   มหาวิทยาลัยเกริก

ศศบ. (สังคมศาสตร์)   สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)

สาขาที่ถนัด:
Economics Logitics and Supply chain  

Economics Evaluate Project and Planing

Logistics and Border trade

Research in Economics and logistics

Budgeting Project and planing 
E-mail: pichit.pra@lru.ac.th
Website: logis.manage.lru.ac.th/th/pichit_pra

Radasa Netsangsee

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

อ.รดาศา เนตรแสงสี

วุฒิการศึกษา:

ศศ.บ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บธ.บ การจัดการโลจิสติกส์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาที่ถนัด:

การจัดการโลจิสติกส์

E-mail: 
radasa.net13@gmail.com

Website: http://logis.manage.lru.ac.th/th/radasa_net/

Pairoj Chatchawan

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

อ.ไพโรจน์ ชัชวาลย์

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด:

Logistics

E-mail: 
Pairoj.cha@lru.ac.th

Website: http://logis.manage.lru.ac.th/th/pairoj_cha/

Patchateeya boonrit

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

อ.ภัชธีญา บุญฤทธิ์

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยบูรพา
วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาที่ถนัด:

Logistics management

E-mail : patchateeya.boon@lru.ac.th

Website: http://logis.manage.lru.ac.th/th/patchateeya_boon/