อ.ณปาล อุทยารัตน์
Napal Uttayaratana

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาที่ถนัด:
Warehouse Management
Green Logistics Management

E-mail: wichai@lru.ac.th
Website: http://logis.manage.lru.ac.th/th/napal_utt/

รายวิชาที่สอน

กฎหมายและราคาศุลกากร

Law and GATT Valuation

การวิจัยดำเนินการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Logistics and Supply Chain Operation Research

โลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจในอาเซียน

Logistics and Economic Development in ASEAN

ผลงานวิชาการ

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้ามะคาเดเมีย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ชื่อผู้วิจัย : 1.อาจารย์ ณปาล อุทยารัตน์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25

ความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะรถโดยสารประจำทางเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจครั้งที่ 7
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย ไพโรจน์ ชัชวาลย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาง รดาศา เนตรแสงสี สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.อาจารย์ ณปาล อุทยารัตน์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-02-06

แนวทางการพัฒนาจังหวัดเลยอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว กรณีผักออร์แกนิค
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรกมล ระหาญนอก สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 2.อาจารย์ ณปาล อุทยารัตน์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-12-01

การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวบนเส้นทางระหว่างอำเภอเมือง จังหวัดเลย-หลวงพระบาง สปป.ลาว
ปี : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลยงบประมาณ : 40,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.อาจารย์ ณปาล อุทยารัตน์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ


แผนงานวิจัย การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์” (ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์)ปี : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)งบประมาณ : 550,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.อาจารย์ ณปาล อุทยารัตน์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

 

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th