หลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administrator Program in Logistics Management

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A (Logistics Management)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศ หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงสร้างหลักสูตร

วิชาที่จะได้เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ 45 หน่วยกิต
  – ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1
  – ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2
  – กฎหมายธุุรกิจและการพาณิชย์
  – เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
  – จริยธรรมทางธุรกิจ
  – หลักการวิจัยทางธุรกิจ
  – หลักการบัญชีชั้นต้น
  – การเงินธุรกิจ
  –  การภาษีอากร
  – หลักการตลาด
  – หลักการจัดการ
  – การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
  – การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  – การจัดการเชิงกลยุทธ์
 2. กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  – โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ
  – การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
  – การจัดการการลงทุนสำหรับโลจิสติกส์
  – การตลาดระหว่างประเทศ
  – ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  – แคลคูลัส
  – เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ
  – การจัดการความเสี่ยงสำหรับโลจิสติกส์
  – การจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
  – การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์
  – การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์
  – บรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์
  – การจัดการการขนถ่ายวัสดุ
  – เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
  – การจัดการการขนส่งทางน้ำ
  – การจัดการการขนส่งทางอากาศ
  – การจัดการการขนส่งสินค้าโดยระบบราง
  – การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
  – การประกันภัยสำหรับโลจิสติกส์
  – สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์
  -โครงงานสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
  ***มีวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา
 3. กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 33 หน่วยกิต
  – การจัดการนำเข้าและส่งออก
  – หลักการจัดการโลจิสติกส์
  – การจัดการโซ่อุปทาน
  – การจัดการคลังสินค้า
  – การจัดการสินค้าคงคลัง
  – การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
  – โลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจในอาเซียน
  – การจัดการการจัดหาและจัดซื้อ
  – การขนส่งทางบกและการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน
  – เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
  – การวิจัยดำเนินการโลจิสติกส์

ความสำคัญของโลจิสติกส์

จากการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (GMS-EC) ประกอบด้วย 5 ประเทศ และ 1 มณฑล คือ ประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม และมณฑลยูนนาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าในการลงทุนทั้งภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ

ในปี 2558 ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน (AEC) เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนสินค้าบริการ การลงทุนและแรงงานระหว่างประเทศสมาชิก โดยเสรีส่งผลต่อการได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ซึ่งในปัจจุบันขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับวางแผน จึงทำให้ปัจจุบันมีความต้องการกำลังคนทางด้านโลจิสติกส์ค่อนข้างสูง

กิจกรรมและการอบรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 • อบรม สัมมนา พัฒนาทักษะต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์
 • ศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ
 • ศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศสมาชิกเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

 • เจ้าหน้าที่ศุลกากร
 • งานด้านการนำเข้า-ส่งออก
 • งานจัดซื้อ จัดหา พัสดุ ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • งานด้านการขนส่งและกระจายสินค้า
 • งานด้านคลังสินค้า